Strona główna Informacje MRU – Awantura o Pętlę Boryszyńską! Niewygodne fakty?

MRU – Awantura o Pętlę Boryszyńską! Niewygodne fakty?

4036
5
PODZIEL SIĘ
Pętla Boryszyńska

Powracamy z tematem dzierżawy Pętli Boryszyńskiej. Po naszej ostatniej publikacji – MRU Pętla Boryszyńska – czy to koniec? – postanowiliśmy jeszcze mocniej przyjrzeć się temu, co dzieje się w tym miejscu.

Od 2015 roku obiekt jest w rękach obecnego dzierżawcy, jednak aby całkowicie zobrazować sytuację musimy trochę pomieszać chronologię i na początek przenieść się do roku 2012. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lubrza w dniu 17. stycznia pojawia się informacja o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

Wójt Gminy Lubrza

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu

1/ Część działki nr 235/4 wraz z parkingiem i infrastrukturą, o łącznej powierzchni ok.0,1500 ha, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00041504/1,
2/ korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska.
Obiekt znajduje się na terenie „Natura 2000”.
Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Nr RZD.4201-362/10[17], w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do Rejestru Zabytków pod nr rejestru L-460/A.
Powyższe przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
1. pełna trasa podziemna w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku,
2. trasa zimowa w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku, (ze względu na okres ochronny nietoperzy).
Roczny czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż 29.000,00 złotych + VAT
Koszty dodatkowe:
1/ podatek od nieruchomości,
2/ koszty zużycia wody- wg wskazań licznika,
3/ wywóz nieczystości stałych,
4/ koszt zużycia energii elektrycznej.

Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,
ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
3. Szczegółowe informacje po nr telefonów: 683813021, 682813255.

Link do BIP: http://bip.lubrza.pl/52/523/Nieruchomosc_przeznaczona_do_dzierzawy/

Obiekt nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony potencjalnych dzierżawców i przetarg został ogłoszony ponownie, w dniu 1 marca 2012 roku. Tym razem Wójt ogłasza przetarg na wydzierżawienie bunkrów, o treści:

Wójt Gminy Lubrza
o g ł a s z a

przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza:

1. Część działki nr 235/4 o pow. 0,1500 ha, wraz z parkingiem i infrastrukturą, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr ZG1S/00041504/1 .
2. Korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska, które opisane zostały w Księdze Wieczystej KW Nr ZG1S/00045155/7.
Obiekty znajdują się na terenie „Natura 2000”- specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 080003 „Nietoperek”.
Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Konserwatora Zabytków wpisane zostały do Rejestru Zabytków pod Nr rejestru L-460/A.

Powyższe przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
a/ pełna trasa turystyki podziemnej w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku,
b/ w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku trasa zimowa, (ze względu na okres ochronny nietoperzy).

Roczny czynsz dzierżawny,( stawka wywoławcza) – nie mniej niż 29.000,00 złotych + VAT, płatny w 2 równych ratach, (30.VI i 30 XI).

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot;
2. datę sporządzenia oferty ;
3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego i sposób jego zapłaty;
5. proponowany sposób realizacji działalności turystycznej i rekreacyjnej;
6. oświadczenie, o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum ostatnich 3 lat;
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty (31 stycznia 2012);
8. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty,( 31 stycznia 2012 r.);
9. kopię dowodu wpłaty wadium.

Wadium wpłacić należy w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy, w gotówce w wysokości 3.000,00 zł , (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), najpóźniej w terminie do 02 kwietnia 2012 r.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w kasie, tu po zakończeniu przetargu.
W przypadku, gdy wybrany oferent nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi.
Pisemne oferty składać należy w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym i napisem „Przetarg – MRU” – w terminie do 02 kwietnia 2012r.
Z dodatkowymi informacjami nt. Pętli Boryszyńskiej można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lubrzy pod nr telefonu 683813021 w.26 (osoba do kontaktu – Pan Krzysztof Rosiński).
Przetarg jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Komisji przetargowej przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa .

Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
1. nie odpowiadają warunkom przetargu;
2. nie zostały złożone w terminie;
3. nie zawierają danych wyszczególnionych w pkt.1-9 pisemnej oferty;
4. do ofert nie dołączono dowodu wpłaty wadium;
5. dołączone dowody są nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.
Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 05 kwietnia 2012 r. o godz. 9.00 w lokalu (sala narad) Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Świebodzińska 68.

Lubrza, 01 marca 2012 r.

Link do BIP: http://bip.lubrza.pl/201/537/Przetarg_na_wydzierzawienie_bunkrow/

Po publikacji naszego artykułu wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Gminy odnośnie kwoty za jaką została obecnie wydzierżawiona Pętla Boryszyńska. Niestety, pomimo przypomnienia nie doczekaliśmy się odpowiedzi, dlatego postanowiliśmy skontaktować się telefonicznie z Urzędem. W trakcie rozmowy nasze wiadomości zostały odczytane (otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru) i od Sekretarz Gminy usłyszeliśmy, że kwota dzierżawy nie jest jeszcze znana. Dzierżawcę cały czas obowiązuje umowa zawarta 3 lata temu, a wysokość dzierżawy która będzie obowiązywać przez okres kolejnych 10. lat nie jest jeszcze ustalona. Wydaje nam się to nieco dziwne, bowiem to od wysokości ewentualnej dzierżawy należy rozpocząć rozmowę… Niemniej, udało nam się uzyskać od Sekretarz Gminy kwotę, która obowiązuje obecnego dzierżawcę – jest to 25.000,00 złotych + VAT + podatek od nieruchomości należny Gminie (w roku 2018 wyniósł on 24.515,00 złotych). Wszystko wydaje się być jasne i klarowne? Niby tak, ale powróćmy ponownie do Biuletynu Informacji Publicznej. Poza dwoma przetargami z 2012 roku nie znajdziemy żadnych innych informacji o przetargach. Obecny dzierżawca Pętli Boryszyńskiej ma umowę od 2015 roku, więc informacja o tym przetargu również powinna się w BIP znaleźć i była, ale już nie jest widoczna – przynajmniej nie dla wszystkich.

Pętla Boryszyńska
Wyniki wyszukiwania na stronie http://bip.lubrza.pl/ po wpisaniu zapytania „Pętla Boryszyńska”

Poniżej załączamy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu. Szczególnie zwracamy uwagę jeden z podpunktów, który mówi, że roczny czynsz dzierżawny musi być w wysokości nie niższej niż 41.200,00 złotych + VAT + podatek od nieruchomości.

Pętla Boryszyńska
Wyszukiwarka na stronie http://www.bip.lubrza.pl/ nie odnajduje tego dokumentu

Link do BIP: http://www.bip.lubrza.pl/system/obj/2456_Wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_okres_do_3_lat_w_formie_przetargu.pdf

W dalszym ciągu Urząd Gminy Lubrza nie odpowiedział nam na pytanie, dotyczące przedłużonej dzierżawy. Posiadamy dokumenty wskazujące na to, że poprzedni dzierżawca również zabiegał o taką możliwość i dwukrotnie spotkał się z negatywną odpowiedzią. Jest to ogromnie zastanawiające dlaczego akurat obecny dzierżawca został niejako wyróżniony, ponieważ wszystko co obecnie widzimy na Pętli Boryszyńskiej jest zasługą poprzednika. Zrozumielibyśmy ten fakt gdyby Pętla na przestrzeni ostatnich 3. lat zmieniła się nie do poznania… Niestety, rzeczywistość jest jaka jest.

Nasz wpis spowodował również reakcję ze strony Gazety Lubuskiej. W treści artykułu “Co będzie dalej z Pętlą Boryszyńską? Czy przyciągnie turystów?” autorstwa Doroty Lipnickiej możemy przeczytać słowa Wójta Gminy Lubrza, który uważa, że cała sytuacja jest w normie, a nasze porównanie do Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest nieuczciwe, ponieważ Pniewo działa cały rok, a Pętla Boryszyńska tylko pół. Najwidoczniej Wójt nie czyta treści przetargów, które sam ogłasza, bowiem widnieje w nich takich zapis:

Powyższe przeznacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
a/ pełna trasa turystyki podziemnej w okresie od 15 kwietnia do 15 października każdego roku,
b/ w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku trasa zimowa, (ze względu na okres ochronny nietoperzy).

Możliwość stworzenia zimowej trasy jest, ale najwidoczniej komuś na tym nie zależy. Dodatkowo Wójt wspomina o skargach na poprzedniego dzierżawcę i tutaj również mamy pewne zastrzeżenia. Media społecznościowe są taką potęgą, że pod naszymi postami w serwisie Facebook możemy przeczytać, o skargach które rzeczywiście były, ale na obecnego dzierżawcę dotyczące np. pobierania opłat za użyczenie toru off-road znajdującego się w pobliżu Pętli Boryszyńskiej, który nie jest powierzchnią dzierżawioną i wchodzącą w jakikolwiek sposób w teren Pętli. Na paragonie za “wynajem” toru były… Bilety na trasę turystyczną. Urząd Gminy został o tym poinformowany, więc pytanie czy Wójt nie pamięta sytuacji, czy celowo wyparł ją z pamięci?

Pętla Boryszyńska
Zrzut ekranu komentarzy opublikowanych na naszym fanpage: https://www.facebook.com/bunkrowo/

Z kolei obecny dzierżawca zarzuca nam, że nigdy nie przyszliśmy do niego z pomysłem… Tutaj też jest zgoła inaczej, przez lata naszej działalności promujemy lubuskie fortyfikacje zarówno na łamach naszego portalu jak i w mediach ogólnopolskich. Pętla Boryszyńska zawsze była przez nas odwiedzana, fotografowana i filmowana. Do czasu zmiany dzierżawcy… Pomimo kilku miesięcy starań nie udało nam się znaleźć nici porozumienia i dostęp do podziemi został nam wstrzymany, czego pokłosiem jest ta krótka produkcja filmowa: Podziemna Polska – Pętla Boryszyńska.

Zastanawia nas kilka rzeczy. Dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej brakuje dokumentów dotyczących przetargu z 2015 roku? Dlaczego cytowany przez nas dokument jest niedostępny z poziomu wyszukiwarki dostępnej w BIP? Dlaczego rzeczywisty koszt dzierżawy Pętli Boryszyńskiej jest zaniżony o 16.200,00 złotych netto? O jakich skargach na poprzedniego dzierżawcę wspomina Wójt Gminy Lubrza?

Wszystko to sprawia, że sytuacja Pętli Boryszyńskiej jest dziwna. Czas najwyższy aby Urząd Gminy oraz obecny dzierżawca jasno odpowiedzieli na nasze pytania zawarte w treści tego artykułu. Z chęcią dowiemy się także ilu turystów skorzystało z tej atrakcji na przestrzeni ostatnich trzech lat – dzięki temu będzie nam łatwiej ocenić skuteczność działań marketingowych obecnego dzierżawcy.

5 KOMENTARZE